เนื่องด้วยพรุ่งนี้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ 

การที่กำหนดเป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรง

เสด็จฯไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทาง วิชาการของชุมนุมภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เกี่ยวกับปัญหาการใช้คำไทย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.tungsong.com/Important_Day/Pasathai/index.asp

ไม่มีใครถามแต่อยากบอก

 • พยัญชนะไทยมี 44 รูป 21 เสียง
 • วรรณยุกต์มี ๔ รูป ๕ เสียง เช่น ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า ๔ รูปก็คือเริ่มตั้งแต่ไม้เอกค่้ะ ส่วนเสียงสามัญไม่มีรูป
 • ไตรยางศ์หรืออักษร 3 หมู่มีการจัดหมวดหมู่เพื่อแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ผีฝากถุง(ฐ)ข้าว(ฃ)สาร(ศ,ษ)ให้ฉัน
 • อักษรสูงคำเป็น ผันได้ ๓ เสียง  เช่น ข่า  ข้า  ขา (เสียง เอก โท  จัตวา ตามลำดับ)
  อักษรสูงคำตาย ผันได้ ๒ เสียง  เช่น ขะ  ข้ะ (เสียง เอก โท - เสียงโทมักจะไม่มีความหมาย)
 • ใช้รูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวาไม่ได้
 • อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่   ไก่จิกเด็ก(ฎ)ตาย(ฏ)บนปากโอ่ง
 • อักษรกลางคำเป็นเท่านั้นผันได้ 5 เสียง (คำที่มีเสียงสระยาวในแม่ ก กา หรือมี
  พยัญชนะตัวสะกด แม่ กง กน กม เกย เกอว)
 •  ส่วนอักษรกลางคำตายผันได้เพียง ๔ เสียงคือ เอก โท ตรี จัตวา (คำที่มีเสียงสระสั้นในแม่ ก กา
  หรือมีพยัญชนะตัวสะกด แม่ กก กด กบ)
 • อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่
 • อักษรต่ำยังแบ่งเป็น ต่ำคู่กับต่ำเดี่ยว
 • อักษรคู่      - เป็นสำเนียงฝรั่งออกเสียงประโยคอักษรสูง  พี(ภ)ฟากทุง(ฑ,ฒ,ธ)คาว(ฅ,ฆ)ซานไฮชัน(ฌ)
   อักษรต่ำ มี ๒๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
 • อักษรคู่      -   เป็นสำเนียงฝรั่งออกเสียงประโยคอักษรสูง 
                    พี(ภ)ฟากทุง(ฑ,ฒ,ธ)คาว(ฅ,ฆ)ซานไฮชัน(ฌ) 
  อักษรเดี่ยว  -  งูใหญ่นอน ณ วัดโมฬีโลกยาราม
 • อักษรต่ำคำเป็น ผันได้ ๔ เสียง
 • อักษรคู่
  คา ค่า ค้า ค๋า (เสียง สามัญ โท ตรี จัตวา - เสียงจัตวาไม่มีความหมายและไม่มีที่ใช้)
 • อักษรต่ำคำเป็นผันวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง เช่น นู นู่ นู้ (เสียง สามัญ โท ตรี) ถ้าต้องการผันให้ครบ
  ๕ เสียงต้องใช้ ห นำ มาช่วย เช่น นู หนู่ หนู้/นู่ นู้ หนู/(นู๋) (เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา)  เสียงจัตวา
  ที่ถูกต้องควรใช้ ห นำช่วย แต่ถ้าเราใช้วรรณยุกต์จัตวากำกับโดยตรงเช่น นู๋ ก็สามารถออกเสียง
  ได้เพียงแต่ไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้องเท่านั้น
 • อักษรเดี่ยว
  นู นู่ นู้ นู๋ (เสียง สามัญ โท ตรี จัตวา - เสียงจัตวาไม่มีความหมาย เป็นคำที่วัยรุ่นทั้งหลาย
  ชอบใช้ เช่น  หนู-นู๋, หมู-มู๋ ไม่มีความหมาย ไม่เป็นที่ยอมรับ)
 • อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น ผันได้ ๒ เสียง ค่ะ คะ (เสียง โท ตรี)
 • ส่วนอักษรต่ำคำตาย บางตำราว่าผันวรรณยุกต์ได้ถึง ๓ เสียง เช่น ค่ะ คะ ค๋ะ (เสียง โท ตรี จัตวา)
  แต่ถ้าลองออกเสียงจริง ๆ จะรู้สึกได้ว่ายากมาก ไม่สะดวกปากเหมือนคำเป็น
 • อักษรต่ำคำตายสระเสียงยาว ผันได้ ๒ เสียง คาบ ค้าบ (เสียง โท ตรี)
 • การใช้อักษรต่ำ(คู่) และอักษรสูง ผันร่วมกัน จะทำได้ห้าเสียง
  เช่น คา ข่า ค่า-ข้า ค้า ขา
  ถ้าต้องการผันอักษรต่ำ(เดี่ยว) ให้ได้ห้าเสียง ต้องใช้อักษรนำ ห มาใช้
  เช่น งา หง่า ง่า-หง้า ง้า หงา
 • ที่มาจากกระทู้พันทิปอักษรกลาง-สูง-ต่ำ กับ การผันวรรณยุกต์ ความเห็นของคุณเพ็ญชมพู
 • ที่มาจากกระทู้พันทิปถามเรื่อง ไตรยางค์ กับการผันวรรณยุกต์ ของคำตายค่ะ
อักษร ๓ หมู่ (ไตรยางค์) เสียง สามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา หมายเหตุ
อักษรกลาง
ก จ ด ฎตฏ บ ป อ
คำเป็น
คำตาย


ปา


ป่า
กัด


ป้า
กั้ด


ป๊า
กั๊ด


ป๋า
กั๋ด
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
อักษรสูง
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
คำเป็น
คำตาย-
-

ข่า
ขัด

ข้า
ขั้ด

-
-

ขา
-
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงจัตวา
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
อักษรต่ำ
(อักษรที่เหลือ ๒๔ ตัว)
คำเป็น
คำตายเสียงยาว
คำตายเสียงสั้น


คา
-
-


-
-
-


ค่า
คาด
ค่ะ


ค้า
ค้าด
คะ

-ค๋า(ไม่มีความหมายรองรับ ไม่ควรใช้)
-
-
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ หากผัน
ร่วมกับอักษรสูงจะผัน
ได้ครบ ๕ เสียง เช่น
คา ข่า ค่า(ข้า) ค้า ขา

  ที่มาของตาราง http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm

 • คำว่า "นู๋ "ผันด้วยไม้จัตวาได้  แต่ไม่มีตำราไหนรองรับ ไม่มีความหมายไม่มีคำแปล วัยรุ่นวัยจ๊าบทั้งหลายนิยมใช้ ควรใช้"หนู"ใช้ ห จากอักษรสูงมาผสม น อักษรต่ำถึงออกเสียงแบบจัตวาได้ ถึงจะมีความหมายและเป็นที่ยอมรับค่ะ
 • ค๊า~~~ เขียนด้วยรูปไม้ตรีผิด ถ้าอยากลากเสียงยาว(ซึ่งเราก็ทำ) ควรเขียนด้วยไม้โท แบบนี้ นะค้า~~ ทำไมถึงใช้รูปไม้ตรีไม่ได้ดูตามตารางข้างบน
 • เท่ห์ เขียนผิด ที่ถูก คือ " เท่ " ไม่มี ห์ 
          เท่ ว. เอียงน้อย ๆ (มักใช้แก่การสวมหมวก); โก้เก๋ เช่น แต่งตัวเท่.

"ค่ะ" คํารับที่ผู้หญิงใช้อย่างเดียวกับ จ้ะ, คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้

ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ ใช้ในประโยคบอกเล่า ปฎิเสธ

ประโยคตอบรับ
เช่น ไปค่ะ, ไม่ไปค่ะ, เดินเล่นมาค่ะ, ใช่ค่ะ,

สวัสดีค่ะ, ขอบคุณค่ะ, ขอโทษค่ะ

 

 

ส่วน "คะ"

ใช้ต่อจากคำถามหรือคำแสดงความสงสัยเพื่อแสดงความ

สุภาพ
เช่น อะไรคะ, เท่าไหร่คะ, ทำไมคะ, ใช่ไหมคะ,

หรือเปล่าคะ "คะ" ใช้เหมือน "จ๊ะ"(ไม้ตรี)

คะ นอกจากใช้ในประโยคคำถาม ยังใช้กับกาีีรเรียก