เนื่องด้วยพรุ่งนี้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ 

การที่กำหนดเป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรง

เสด็จฯไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทาง วิชาการของชุมนุมภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เกี่ยวกับปัญหาการใช้คำไทย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.tungsong.com/Important_Day/Pasathai/index.asp

ไม่มีใครถามแต่อยากบอก

 • พยัญชนะไทยมี 44 รูป 21 เสียง
 • วรรณยุกต์มี ๔ รูป ๕ เสียง เช่น ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า ๔ รูปก็คือเริ่มตั้งแต่ไม้เอกค่้ะ ส่วนเสียงสามัญไม่มีรูป
 • ไตรยางศ์หรืออักษร 3 หมู่มีการจัดหมวดหมู่เพื่อแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ผีฝากถุง(ฐ)ข้าว(ฃ)สาร(ศ,ษ)ให้ฉัน
 • อักษรสูงคำเป็น ผันได้ ๓ เสียง  เช่น ข่า  ข้า  ขา (เสียง เอก โท  จัตวา ตามลำดับ)
  อักษรสูงคำตาย ผันได้ ๒ เสียง  เช่น ขะ  ข้ะ (เสียง เอก โท - เสียงโทมักจะไม่มีความหมาย)
 • ใช้รูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวาไม่ได้
 • อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่   ไก่จิกเด็ก(ฎ)ตาย(ฏ)บนปากโอ่ง
 • อักษรกลางคำเป็นเท่านั้นผันได้ 5 เสียง (คำที่มีเสียงสระยาวในแม่ ก กา หรือมี
  พยัญชนะตัวสะกด แม่ กง กน กม เกย เกอว)
 •  ส่วนอักษรกลางคำตายผันได้เพียง ๔ เสียงคือ เอก โท ตรี จัตวา (คำที่มีเสียงสระสั้นในแม่ ก กา
  หรือมีพยัญชนะตัวสะกด แม่ กก กด กบ)
 • อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่
 • อักษรต่ำยังแบ่งเป็น ต่ำคู่กับต่ำเดี่ยว
 • อักษรคู่      - เป็นสำเนียงฝรั่งออกเสียงประโยคอักษรสูง  พี(ภ)ฟากทุง(ฑ,ฒ,ธ)คาว(ฅ,ฆ)ซานไฮชัน(ฌ)
   อักษรต่ำ มี ๒๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
 • อักษรคู่      -   เป็นสำเนียงฝรั่งออกเสียงประโยคอักษรสูง 
                    พี(ภ)ฟากทุง(ฑ,ฒ,ธ)คาว(ฅ,ฆ)ซานไฮชัน(ฌ) 
  อักษรเดี่ยว  -  งูใหญ่นอน ณ วัดโมฬีโลกยาราม
 • อักษรต่ำคำเป็น ผันได้ ๔ เสียง
 • อักษรคู่
  คา ค่า ค้า ค๋า (เสียง สามัญ โท ตรี จัตวา - เสียงจัตวาไม่มีความหมายและไม่มีที่ใช้)
 • อักษรต่ำคำเป็นผันวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง เช่น นู นู่ นู้ (เสียง สามัญ โท ตรี) ถ้าต้องการผันให้ครบ
  ๕ เสียงต้องใช้ ห นำ มาช่วย เช่น นู หนู่ หนู้/นู่ นู้ หนู/(นู๋) (เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา)  เสียงจัตวา
  ที่ถูกต้องควรใช้ ห นำช่วย แต่ถ้าเราใช้วรรณยุกต์จัตวากำกับโดยตรงเช่น นู๋ ก็สามารถออกเสียง
  ได้เพียงแต่ไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้องเท่านั้น
 • อักษรเดี่ยว
  นู นู่ นู้ นู๋ (เสียง สามัญ โท ตรี จัตวา - เสียงจัตวาไม่มีความหมาย เป็นคำที่วัยรุ่นทั้งหลาย
  ชอบใช้ เช่น  หนู-นู๋, หมู-มู๋ ไม่มีความหมาย ไม่เป็นที่ยอมรับ)
 • อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น ผันได้ ๒ เสียง ค่ะ คะ (เสียง โท ตรี)
 • ส่วนอักษรต่ำคำตาย บางตำราว่าผันวรรณยุกต์ได้ถึง ๓ เสียง เช่น ค่ะ คะ ค๋ะ (เสียง โท ตรี จัตวา)
  แต่ถ้าลองออกเสียงจริง ๆ จะรู้สึกได้ว่ายากมาก ไม่สะดวกปากเหมือนคำเป็น
 • อักษรต่ำคำตายสระเสียงยาว ผันได้ ๒ เสียง คาบ ค้าบ (เสียง โท ตรี)
 • การใช้อักษรต่ำ(คู่) และอักษรสูง ผันร่วมกัน จะทำได้ห้าเสียง
  เช่น คา ข่า ค่า-ข้า ค้า ขา
  ถ้าต้องการผันอักษรต่ำ(เดี่ยว) ให้ได้ห้าเสียง ต้องใช้อักษรนำ ห มาใช้
  เช่น งา หง่า ง่า-หง้า ง้า หงา
 • ที่มาจากกระทู้พันทิปอักษรกลาง-สูง-ต่ำ กับ การผันวรรณยุกต์ ความเห็นของคุณเพ็ญชมพู
 • ที่มาจากกระทู้พันทิปถามเรื่อง ไตรยางค์ กับการผันวรรณยุกต์ ของคำตายค่ะ
อักษร ๓ หมู่ (ไตรยางค์) เสียง สามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา หมายเหตุ
อักษรกลาง
ก จ ด ฎตฏ บ ป อ
คำเป็น
คำตาย


ปา


ป่า
กัด


ป้า
กั้ด


ป๊า
กั๊ด


ป๋า
กั๋ด
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
อักษรสูง
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
คำเป็น
คำตาย-
-

ข่า
ขัด

ข้า
ขั้ด

-
-

ขา
-
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงจัตวา
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
อักษรต่ำ
(อักษรที่เหลือ ๒๔ ตัว)
คำเป็น
คำตายเสียงยาว
คำตายเสียงสั้น


คา
-
-


-
-
-


ค่า
คาด
ค่ะ


ค้า
ค้าด
คะ

-ค๋า(ไม่มีความหมายรองรับ ไม่ควรใช้)
-
-
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ หากผัน
ร่วมกับอักษรสูงจะผัน
ได้ครบ ๕ เสียง เช่น
คา ข่า ค่า(ข้า) ค้า ขา

  ที่มาของตาราง http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm

 • คำว่า "นู๋ "ผันด้วยไม้จัตวาได้  แต่ไม่มีตำราไหนรองรับ ไม่มีความหมายไม่มีคำแปล วัยรุ่นวัยจ๊าบทั้งหลายนิยมใช้ ควรใช้"หนู"ใช้ ห จากอักษรสูงมาผสม น อักษรต่ำถึงออกเสียงแบบจัตวาได้ ถึงจะมีความหมายและเป็นที่ยอมรับค่ะ
 • ค๊า~~~ เขียนด้วยรูปไม้ตรีผิด ถ้าอยากลากเสียงยาว(ซึ่งเราก็ทำ) ควรเขียนด้วยไม้โท แบบนี้ นะค้า~~ ทำไมถึงใช้รูปไม้ตรีไม่ได้ดูตามตารางข้างบน
 • เท่ห์ เขียนผิด ที่ถูก คือ " เท่ " ไม่มี ห์ 
          เท่ ว. เอียงน้อย ๆ (มักใช้แก่การสวมหมวก); โก้เก๋ เช่น แต่งตัวเท่.

"ค่ะ" คํารับที่ผู้หญิงใช้อย่างเดียวกับ จ้ะ, คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้

ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ ใช้ในประโยคบอกเล่า ปฎิเสธ

ประโยคตอบรับ
เช่น ไปค่ะ, ไม่ไปค่ะ, เดินเล่นมาค่ะ, ใช่ค่ะ,

สวัสดีค่ะ, ขอบคุณค่ะ, ขอโทษค่ะ

 

 

ส่วน "คะ"

ใช้ต่อจากคำถามหรือคำแสดงความสงสัยเพื่อแสดงความ

สุภาพ
เช่น อะไรคะ, เท่าไหร่คะ, ทำไมคะ, ใช่ไหมคะ,

หรือเปล่าคะ "คะ" ใช้เหมือน "จ๊ะ"(ไม้ตรี)

คะ นอกจากใช้ในประโยคคำถาม ยังใช้กับกาีีรเรียกผู้อื่นเช่น คุณพ่อคะ คุณแม่คะ http://i39.photobucket.com/albums/e164/kiawbox/manananee/screenshot035.jpg 

 

คะ ใช้กับคําต่อท้ายคําชี้แนะหรือเชิญชวนหลังคำ ''นะ'' หรือ ''ซิ'' คือ นะคะ, ซิคะ/สิคะ "คะ" ใช้คู่กับ"นะ"เท่านั้น คือ "นะคะ"  "นะค่ะ" ไม่มีในภาษาไทย

"นะค่ะ" และ "น่ะคะ" ไม่มีในภาษาไทย

ภาษาไทยมีแต่ "นะคะ" หรือ "น่ะค่ะ" 

 

นะคะ ใช้ในประโยคต้องการถามความเห็น ต้องการเน้นย้ำประโยคคำถาม ใช้ชี้แนะหรือเชิญชวน ขอร้อง เช่น มาร่วมทำความดีกันนะคะ, ถูกแล้วนะคะ, ไปด้วยกันนะคะ, รอด้วยนะคะ

นะคะ ที่ใช้ผิดกันบ่อย คือ ขอบคุณนะค่ะ--ที่ถูกคือ "ขอบคุณนะคะ", ขอโทษนะค่ะ --ที่ถูกคือ "ขอโทษนะคะ"

"น่ะค่ะ" ใช้ในการเน้นย้ำในประโยคบอกเล่า ประโยคตอบรับ เช่น พี่ไปดูหนังกับเพื่อนมาเมื่อวานแล้วน่ะค่ะ, เพิ่งกินข้าวไปน่ะค่ะ

 • จ้ะ ไม้โท ใช้กับคํารับเช่น ถูกแล้วจ้ะ, แบบนี้จ้ะ, ใช่จ้ะ, ไม่ใช่จ้ะ, ได้จ้ะ 
 •  จ๊ะ ไม้ตรี ใช้กับคําต่อท้ายคําเชิญชวนหลังคำ ''นะ'' หรือ ''ซิ'' เช่น ไปนะจ๊ะ เชิญซิจ๊ะ หรือต่อท้ายคำถามเป็นต้น เช่น อะไรจ๊ะ. หรือหมายถึง จ๊ะ ๒ ก. เจอกันหรือพ้องกันโดยบังเอิญ เช่น เดินมาจ๊ะกัน
 
 • จากแบบเรียนภาษาไทยมานะ มานี ชั้น ป.4 เทอม 1
 

จ้ะ ใช้เหมือน ค่ะ และ จ๊ะ ใช้เหมือน คะ

ทำตารางมาให้ดูกันง่าย ๆ ค่ะ หวังว่าจะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

  เห็นวัยรุ่นสมัยนี้ใช้ผิดกันบ่อยเขียน "จ๊ะ" แบบไม้ตรีกันหมดทั้งที่บางประโยคต้องเป็น "จ้ะ" ไม้โท
 • ก้(ไม้โท) หรือ ก้อ เขียนผิดนะคะที่ถูกคือ "ก็" ไม้ไต่คู้
 •  !? ใช้เติมหน้าประโยคคำถามโดยปกติ ซึ่งประโยคบอกเล่าสามารถกลายเป็นประโยคคำถามได้โดยเติมทั้งอัศเจรีย์และปรัศนี  อัศเจรีย์ก่อนแล้วตามด้วยปรัศนีนะคะ
 • เว็บไซต์pantip.comเขียนภาษาไทยแบบนี้ พันทิป  เขียนด้วย ป ค่ะ เห็นเวลากล่าวถึงกระทู้ในพันทิปเห็นเขียนผิดเป็น "พันทิพย์"(ห้าง) แบบนี้กันบ่อยๆน่ะค่ะ
 • อ้อ ผอ. ผู้อำนวยการ ใส่จุดหลัง อ ตัวเดียวค่ะ  2-3เอนทรี่ก่อนเรายังใช้ผิดอยู่เลย เหอๆพึ่งรู้เหมือนกัน

*******************************************

คลิปการออกเสียงที่ถูกต้องค่ะ โหลดไม่นานดูไม่กระตุกค่ะ ไฟล์เล็กนิดเดียว

เปิดลำโพงเพื่อฟังการออกเสียงที่ถูกต้องด้วยนะคะ อยากให้ดูกันค่ะ

*******************************************

ตอบความเห็นที่ 36 

 #36 By 【零-blUeFaKe-】

คำว่า "หรอ" กับ "เหรอ" ที่ถูกต้องแล้วต้องเขียนว่า "หรอ" ใช่ไหมคะ? 

**แก้

เหรอ, เหรอะ(ปาก) คำที่มีเสียงเพี้ยนมาจากคำว่า หรือ. คำว่าเหรอเพี้ยนมาจากคำว่า"หรือ" ตาม#41 ค่ะ

หรอ[หฺรอ] ก. สึกเข้าไป, กร่อนเข้าไป, ในคําว่า สึกหรอ ร่อยหรอ. ความหมายตาม#42 ค่ะ

เพราะงั้นคำเช่น "จริงหรอ"

คิดว่าในภาษาเขียนควรเขียนให้มันเป็น "จริงเหรอ" ที่อยู่ในรูปคำถามที่เพี้ยนมาจากคำว่าหรือมากกว่าค่ะ

เพราะถ้าตามความหมายของ"หรอ"(กร่อน,สึก) มันแปร่งที่จะเอามาใส่คำต่อท้ายที่อยู่ในรูปคำถาม

เช่น ใช่เหรอ, จริงหรือ, จริงเหรอ, แบบนี้หรือ

 

 ตอบความเห็นที่ 37

#37 By THE KON

อืม..คำว่า "น่ะ" ผมก็เขียนแบบนี้นะ แต่ในเวิร์ดมันขึ้นเส้นแดงล่ะ

มันก็ถูกแล้วนี่เนอะ เวิร์ดนี่ไม่ไหวเลย

-----ทำไมเวิร์ดขึ้นแบบนั้นหว่า ขออธิบายแบบละเอียดหน่อยนะคะ

คำตาย คือ คำที่ประกอบด้วยเสียงสระสั้น ( รัสสระ ) ในแม่ก กา ( ยกเว้น อำ ใอ ไอ เอา ) และคำที่มีตัว สะกดในแม่ กก กด กบ

คำว่า "น่ะ"

เป็นอักษรต่ำเดี่ยวคำตายเสียงสั้นผันด้วย ไม้เอก เป็นเสียงโท เช่นเดียวกับ ค่ะ ดูตามตารางค่ะ

หน่ะ ไำม่มีในภาษาไทย ผันวรรณยุกต์ไม่ได้

ใช้ "น่ะ" ให้ถูกต้องนะคะ "น่ะ"ผันเสียง

เหมือน"ล่ะ"

นะ (ในภาษาพูดอาจใช้ น่ะ ก็ได้ เช่น ไปน่ะ, อยู่น่ะ)

ถึงแม้ปัจจุบันจะนิยมออกเสียง"น่ะ" ให้เป็น "หนะ" (ซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องดูตาราง)
แต่ในภาษาเขียนต้องเขียนด้วย "น่ะ" ให้ถูกต้องตามหลักการใช้และความหมายค่ะ

เพิ่ม

คำว่า "อะ" เช่น อะค่ะ อะครับ ไม่ต้องใ่ส่ไม้เอกค่ะ

ขอยกข้อความจากเว็บนี้มาค่ะยาวหน่อยแต่ชัดเจนมาก

http://forwriter.com/mysite/forwriter.com/webboard/question.asp?QID=4285

 

มาเสนอความเห็นเพิ่มเติม ว่า "อ่ะ" ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทยครับ

+ - + - + - +

ระบบเสียงภาษาไทยมี "เสียง" วรรณยุกต์ 5 เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

ส่วน รูปวรรณยุกต์ 4 รูป (คือ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา) ไม่ได้แสดงเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นจริงเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าใช้ประกอบอักษรหมู่ไหน (อักษรกลาง อักษรต่ำ หรืออักษรสูง)

เสียงพยางค์ภาษาไทย ประกอบด้วย (1) เสียงพยัญชนะต้น (2) เสียงสระ (3) เสียงวรรณยุกต์ (4) เสียงตัวสะกดปิดพยางค์ ซึ่งอาจไม่มี

คำ เป็น คือคำที่ใช้สระเสียงยาวซึ่งไม่มีเสียงตัวสะกดปิดพยางค์ (เมื่อก่อนเรียกว่าแม่ ก.กา) หรือใช้สระเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ โดยมีตัวสะกดเป็นเสียงเปิดนุ่ม ได้แก่ แม่กง กน กม (สามตัวนี้เป็นเสียงนาสิก) แม่เกย เกอว (สองตัวนี้ ที่จริงเป็นเสียงสระอิ กับอุ)

คำเป็นจะสามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบทุกเสียง ถ้าพยัญชนะต้นเป็นเสียงอักษรกลาง จะใช้รูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียง เช่น

กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า (แม่ ก.กา)
กง ก่ง ก้ง ก๊ง ก๋ง (แม่กง)
กาย ก่าย ก้าย ก๊าย ก๋าย (แม่เกย)

ถ้าเป็นเสียงอักษรต่ำ จะต้องใช้อักษรสูงที่เสียงเหมือนกันเข้าช่วย หรือใช้ ห. นำ เช่น

คา ข่า ค่า/ข้า ค้า ขา
นา หน่า น่า/หน้า น้า หนา (ไม่มีอักษรสูงที่เสียงเหมือนกัน)


+ - + - + - +

*** แต่คำตายจะผันวรรณยุกต์ได้ไม่ครบทุกเสียง บางเสียงจะหายไป ไม่สามารถออกได้ บางเสียงพยายามออกได้ แต่ไม่มีใช้ในระบบคำภาษาไทย ***

ลักษณะ ที่ดูได้ง่ายของคำตาย คือเสียงท้ายพยางค์จะปิด ถูกหยุดหรือกักไว้ ไม่เปิดนุ่มอย่างคำเป็น ได้แก่คำที่ใช้สระเสียงสั้นโดยไม่มีตัวสะกด เช่น กะ คะ กิ คิ หรือคำที่ใช้สระเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ ซึ่งปิดด้วยตัวสะกดแม่ กก กด กบ (เป็นเสียงปิดทุกแม่)

คำตายที่ใช้สระเสียงสั้น (ทั้งที่ไม่มีตัวสะกด และสะกดด้วยแม่กก กด กบ) จะผันรูปวรรณยุกต์ต่างจากคำตายที่ใช้สระเสียงยาว (ต้องมีตัวสะกดเป็นแม่กก กด กบ เท่านั้น) ดังนี้

คำตายสระเสียงสั้น ได้แก่ กัก ขัก คัก หรือ กะ ขะ  จะผันเสียงวรรณยุกต์ได้สูงสุดแค่ 4 เสียง ขาดเสียงสามัญไป แต่ในระบบเสียงภาษาไทย เราใช้แค่ 3 คือไม่ใช้เสียงจัตวา ออกได้ แต่ยากมาก ตัวอย่างเช่น

(เสียงสามัญไม่มี) กะ ก้ะ ก๊ะ ก๋ะ(ออกได้แต่ยาก)

(เสียงสามัญไม่มี) กัก กั้ก กั๊ก กั๋ก(ออกได้แต่ยาก)

อักษรกลางใช้รูปตรงเสียงเหมือนเดิม แต่อักษรต่ำ/สูงต้องปรับ

(เสียงสามัญไม่มี) ขัก คั่ก คัก (อักษรต่ำ/สูงเขียนเสียงจัตวาไม่ได้)

*** ไม้เอกใช้กำกับเสียงอักษรต่ำ ให้ออกเป็นเสียงโท (คัก เป็น คั่ก) ไม่สามารถใช้กำกับอักษรกลางหรือสูงได้ เพราะออกเสียงเอกอยู่แล้วครับ ***

เราจึงไม่สามารถเขียน ก่ะ ข่ะ ได้ ไม่มีในระบบอักขรวิธีไทยครับ

ภาษาไทยไม่มีการแยกแยะระหว่างเสียงที่ถูกกร่อนนี้กับเสียงเต็มๆ (คือไม่นับเป็นหน่วยเสียงของเรา) จึงไม่มีวิธีเขียนกำกับ และไม่สามารถใช้ไม้เอกในการทำให้เสียง อะ ลดลงเหลือครึ่งเดียวกลายเป็นเสียงลหุได้ครับ

 อะ ออกเสียงเอกใช้รูปสามัญคือไม่มีรูปวรรณยุกต์

ที่มาตาราง http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/12/K7317035/K7317035.html

จ่ะ เขียนผิด ไม่ต้องใส่ไม้เอก เหตุผลเดียวกับ

 
 

*********************************

ตอบความเห็นที่ 59

 #59 By PoY

สงสัยว่า
ทำไม ล่ะ ..............เขียนแบบ ไม่มี ห นำ ใส่ ไม้เอกได้
แต่ แหละ .............เขียนแบบ ไม่ใส่ ไม้เอก แต่ใช้ ห นำ แทน

ทำไมเป็น หละ กับ แล่ะ ไม่ได้คะembarrassed

ไปหาผู้รู้ห้องสมุดในพันทิปมาช่วยตอบ ขอบคุณคุณเพ็ญชมพู ห้องสมุดในเว็บพันทิปด้วยค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K8146971/K8146971.html

กรณีของ "ล่ะ"(หรือ แล่ะ)  - อักษรต่ำ (อักษรเดี่ยว) คำตายเสียงสั้น
ล่ะ, แล่ะ (เสียงโท)   ละ, และ (เสียงตรี)  ล๋ะ, แล๋ะ (เสียงจัตวา)

กรณีของ "แหละ" (หรือ หละ) -  ห นำอักษรเดี่ยว คำตายเสียงสั้น
แหละ, หละ (เสียงเอก)  แหล้ะ, หล้ะ (เสียงโท)

ลองมาบูรณาการทั้ง ๒ กรณี
หละ,แหละ (เสียงเอก)  ล่ะ/หล้ะ, แล่ะ/แหล้ะ (เสียงโท)  ละ, และ (เสียงตรี)  ล๋ะ, แล๋ะ (เสียงจัตวา)

สรุป คำตายผันได้ ๔ เสียงคือ เอก, โท, ตรี และจัตวา

ผันเสียงสามัญไม่ได้เน้อ

เราทำตารางประกอบคำอธิบายคุณเพ็ญชมพูให้ค่ะ

หล่ะ ไำม่มีในภาษาไทย ผันวรรณยุกต์ไม่ได้

 

ใช้"ล่ะ"ให้ถูกต้องนะคะ

 

ถึงแม้ปัจจุบันจะนิยมออกเสียง"ล่ะ" ให้เป็น "หละ" (ซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องดูตาราง)
แต่ในภาษาเขียนต้องเขียนด้วย "ล่ะ"ให้ถูกต้องตามหลักการใช้และความหมายค่ะ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นได้บัญญัติศัพท์คำว่า "ล่ะ" มีความหมายดังเช่นที่เราเข้าใจใช้กันอยู่แล้วนะคะ^^'
ล่ะ ว. คำใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ำหนักขึ้น เช่น
มิน่าล่ะ จะไปไหมล่ะ, เล่า ก็ว่า. 

แนะนำให้ดูคลิป http://www.youtube.com/watch?v=dde7EIsZk9c  อีกทีเพื่อความเข้าใจค่ะ

-----------------------------------------------------------------

 การใช้ ละ - ล่ะ ต่างกันอย่างไร?

ระหว่าง "ละก็" กับ "ล่ะก็" นี่ คำไหนคือคำที่ถูกหรือครับ เช่น ถ้าเธออยู่ละก็ฉันจะไป
หรือ ถ้าเธออยู่ล่ะก็ฉันจะไป ใช้อย่างไหนถึงถูกต้องครับ ขอบคุณครับ

ใช้ "ละ" ค่ะ ถ้าเธออยู่ละก็ฉันจะไป


"นะ", "ละ" ใช้ประกอบท้ายคำอื่นเพื่อบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับตกลง หรือเน้นให้หนักแน่น
นะ    ไปนะ, อยู่นะ  (ในภาษาพูดอาจใช้ น่ะ ก็ได้ เช่น ไปน่ะ, อยู่น่ะ)
ละ    เอาละ, ดีละ

"ละ" กร่อนมาจากคำว่า "แหละ" ใช้ประกอบการเน้นความเหมือนกัน เช่น อันนี้ละ-อันนี้แหละ, คนนี้ละ-คนนี้แหละ, เอาละ, ดีละ

"ล่ะ" ใช้ในรูปประโยคคำถาม เช่น ทำไมล่ะ, อย่างไร/ยังไงล่ะ, ไหมล่ะ, ไหนล่ะ, อะไรล่ะ, ใครล่ะ

"ล่ะ" กร่อนเสียงมาจากคำว่า "เล่า" เช่น จะ ไปไหนล่ะ (เล่า), กินข้าวด้วยกันไหมล่ะ (เล่า), ทีนี้จะทำอย่างไรกันดีล่ะ (เล่า)


ล่ะ ใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ำหนักขึ้น เช่น มิน่าล่ะ, อย่าลืมไปล่ะ

ขอบคุณคุณเพ็ญชมพู บอร์ดพันทิปที่ช่วยไขความกระจ่างและข้อมูลด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/12/K7333938/K7333938.html#92

 

 แหล่ะ เติมไม้เอก ไม่มีในระบบเสียง

 

ภาษาไทยค่ะ ผันวรรณยุกต์ไม่ได้

 

ใช้ "แหละ" ให้ถูกต้องนะคะ

 แหละเสียงเอกรูปสามัญ 

 

 

เราชอบความเห็นนึงของคุณบุญชิตใน pantip ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K8337543/K8337543.html#3

พจนานุกรม คือหมุดหมายการนิยามภาษา ณ ชั่วเวลาหนึ่ง
ถ้าต่อมาต่อไป ถ้อยคำใดผ่านการพิสูจน์ความหมายใหม่ตัวเองได้
(เช่นคำว่า "เชย") ด้วยการคงทนต่อเวลา อาจจะนับสิบยี่สิบปี จนความหมายใหม่นิ่งแล้ว

พจนานุกรมก็จะรับความหมายนั้นเข้าไปได้

ถ้าวันใด ราชบัณฑิตสถานมีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ หละ, หนะ ,หวะ

ในความหมายหรือหน้าที่การใช้แบบเดียวกับ ล่ะ, น่ะ, ว่ะ เมื่อนั้นเราจะเต็มใจใช้ค่ะ

แต่ปัจจุบันเราขอใช้ให้ถูกต้องก่อนค่ะ กับ  ล่ะ, น่ะ, ว่ะ

------------------------------------- 

มาเพิ่มคำเพิ่มเติมนะคะ 21/09/52


หวะ ใช้ในประโยคสนทนาผิดนะคะ ต้องใช้ "ว่ะ"

ว่ะนั้นที่ใช้ผิดกันบ่อยๆทั้งพิมพ์หรือเขียนเป็นเพราะเราออกเสียงไม่ถูกต้องเหมือนคำว่า "ล่ะ","น่ะ"

ที่นิยมออกเสียงเป็น"หละ"นั่นแหละค่ะ^^'

ซึ่งจริงๆมันคนละโทนเสียงเลยนะ เลื่อนไปดูตารางข้างบนและฟังคลิปข้างบนประกอบ


ดูตามตารางนะคะ จะเห็นว่า "ว่ะ" เสียงคนละโทนกับ "หวะ" แต่นิยมออกเสียงผิดกัน
แนะนำให้ฟังคลิป http://www.youtube.com/watch?v=dde7EIsZk9c อีกทีเพื่อความเข้าใจค่ะ

ก็เลยเป็นที่มาของความเข้าใจผิดว่า ต้องพิมพ์เป็น"หวะ" เป็นเหตุผลเดียวกับ "หละ","หนะ" ที่พิมพ์ผิดกันจริงๆ

หวะ -> บาดแผลเหวอะหวะ, วัวสันหลังหวะ

ว่ะ > เบื่อจังว่ะ

วะ > ไปไหนวะ?

 

 

 

"มั๊ย" รูปไม้ตรีใช้ผิดนะคะ ต้องใช้ "มั้ย" รูปไม้โท

"ไม๊" รูปไม้ตรีใช้ผิดนะคะ 

"ไม๊" ไม่สามารถผันวรรณยุกต์ได้ ม.ม้า เป็นอักษรต่ำใช้รูปวรรณยุกต์ตรีไม่ได้ ถ้าใช้ "ไม้"ไม้โทแทน ความหมาย-เสียงก็ไม่ใช่แบบ "มั้ย" อีก


อนึ่ง 'มั้ย' เป็นภาษาพูด คำที่มีเสียงเพี้ยนมาจากคำว่า 'ไหม' เช่น ได้ไหมคะ

ภาษาเขียนควรเขียนด้วยคำว่า 'ไหม' ค่ะ

แต่ถ้าใช้ 'มั้ย' ก็พออนุโลมได้ค่ะ (ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม)

 

"ห๊ะ" และ "ห๊า" ไำม่มีในภาษาไทย

ผันวรรณยุกต์ไม่ได้

  เจ้าของบล็อกเข้าใจว่าผู้ที่ใช้คำว่า "ห๊ะ" และ "ห๊า" แบบนี้นั้นต้องการออกเสียง

ให้ได้เสียงคำว่า ฮะ และ ฮ้้า แต่อย่างที่เห็น "ห๊ะ" และ "ห๊า"มันออกเสียงไม่ได้

ถ้าอยากออกเสียงให้ตรง คือ คำว่า ฮะ และ ฮ้า  เช่น ฮะ ว่าไงนะ, ฮ้า ว่าไงนะ

 

ลิงก์อื่น ๆ ที่แนะนำให้อ่าน :

มานะ มานี ก็สอนภาษาไทยถูกนี่นา?

อีเมล-อีเมล์-อีเมลล์ เขียนแบบไหนถึงจะถูก ที่นี่มีคำตอบ

 

 

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#92 By (1.46.9.226|1.46.9.226) on 2015-06-13 13:00

ยากsad smile

#91 By (223.207.251.173|223.207.251.173) on 2014-08-07 18:43

เรารักในหลวงมีวรรณยุกอะไรบ้างคะ

#90 By นัด (171.99.72.114|171.99.72.114) on 2014-07-21 20:54

question question question question question angry smile angry smile angry smile angry smile tongue tongue tongue tongue sad smile sad smile sad smile

#89 By (27.130.132.218|27.130.132.218) on 2014-06-16 17:54

#82 ใช้ 'นะ' ถูกแล้วค่ะ เช่น ดีนะ, ไปนะ, นะคะ
'น๊ะ' แบบนี้เขียนผิดค่ะ ไม่สามารถผันเสียงได้ค่ะ
ดูตรงการผันอักษรต่ำ+ตารางการผันอักษรต่ำค่ะ

#88 By เกี่ยว on 2012-08-28 13:06

ขอบคุณมากนะคะ :D
เป็นประโยชน์มากเลย Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#87 By antberrytuna;;* on 2012-08-26 15:31

ถึงจะใช้เครื่องเดียวกันแต่ผมใช้น๊ะ

#86 By 1 (171.7.168.223) on 2012-04-03 19:53

แต่ฉันใช้นะ

#85 By ดาว (171.7.168.223) on 2012-04-03 19:00

ผมก็ส่งสัยเรื่องคำว่านะกับน๊ะมานาน แต่ผมใช้นะ

#84 By สุชาติ (171.7.168.223) on 2012-04-03 18:59

ใช่ๆอยากรู้เหมือนกัน คำว่านะกับน๊ะนี่ยังไงกันแน่

#83 By chadaa (171.7.168.223) on 2012-04-03 18:57

เราน่ะใช้ถูก แต่เห็นมีคนใช้ผิด คือในนี้ไม่มีบอกคำว่านะ เราใช้ นะ แต่อีกคนใช้ น๊ะ ช่วยตอบที ใครถูกใครผิด

#82 By ktunee (171.7.168.223) on 2012-04-03 18:00

ดีใจสอบได้

#77 By nat (180.180.138.200) on 2011-04-24 12:57

ขอบคุณที่สอน

#76 By นวพร (180.180.138.200) on 2011-04-24 12:56

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#74 By 0uo on 2010-07-06 22:08

สุดยอดค่ะท่องไม่ได้เหมือนกันค่ะ

#73 By วรยา (118.172.204.147) on 2010-07-01 11:03

ตอบ#71 ค่ะ
ระหว่าง "ละก็" กับ "ล่ะก็" นี่ คำไหนคือคำที่ถูกหรือครับ เช่น ถ้าเธออยู่ละก็ฉันจะไป
หรือ ถ้าเธออยู่ล่ะก็ฉันจะไป ใช้อย่างไหนถึงถูกต้องครับ ขอบคุณครับ

ใช้ "ละ" ค่ะ ถ้าเธออยู่ละก็ฉันจะไป

"นะ", "ละ" ใช้ประกอบท้ายคำอื่นเพื่อบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับตกลง หรือเน้นให้หนักแน่น
นะ ไปนะ, อยู่นะ
ละ เอาละ, ดีละ

"ล่ะ" ใช้ในรูปประโยคคำถาม กร่อนเสียงมาจากคำว่า "เล่า" เช่น จะ ไปไหนล่ะ (เล่า), กินข้าวด้วยกันไหมล่ะ (เล่า), ทีนี้จะทำอย่างไรกันดีล่ะ (เล่า)
ล่ะ ใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ำหนักขึ้น เช่น มิน่าล่ะ, อย่าลืมไปล่ะ

#72 By เกี่ยว on 2010-05-12 15:14

สวัสดีครับ ขอถามคุณสะเงาะสะแงะหน่อยนะครับ

ระหว่าง "ละก็" กับ "ล่ะก็" นี่ คำไหนคือคำที่ถูกหรือครับ

เช่น ถ้าเธออยู่ละก็ฉันจะไป หรือ ถ้าเธออยู่ล่ะก็ฉันจะไป

ใช้อย่างไหนถึงถูกต้องครับ ขอบคุณครับ

#71 By Tsubame on 2010-05-11 03:30

=[ ]=!!!

ใช้ผิดหลายตัวเลยครับผม...โดยเฉพาะ "มั้ย"

#66 By MiRacLe [Q-Q KuNg] on 2009-10-07 22:44

ขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมชมบล็อกเรา

แนะนำบล็อกนี้ค่ะสอนแต่งบล็อกเข้าใจง่ายดี
http://palermos.exteen.com/20071115/kat

#65 By เกี่ยว on 2009-09-09 19:35

บล็อกสวย ๆ ทำกันยังไงค่ะ ใช้ไม่เป็นเลยค่ะ

งงไปหมด อยากแต่งบ้างค่ะ
ภูมิใจจังค่ะ ที่เขียนได้ดี และถูกต้อง อยู่เสมอ ๆ

บ่อยครั้งทีมักจะบอกเพื่อน ๆ ที่เขียนคำว่าหนู เป็น นู๋ ว่า

พวกแกนี่เองที่ทำให้ ภาษาไทยวิบัติ
ขอบคุณครับ
เป็นการย้อนรอยได้ดีทีเดียวHot! big smile

#62 By InsomIA3 on 2009-08-03 22:37

มาดูไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะ Hot! Hot!
เป็นศิษย์ อ.ลิลลี่ เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยพลาด big smile

#61 By Rina on 2009-08-03 11:00

#59 มีคำตอบให้แล้วนะคะ ไปให้ผู้รู้ห้องสมุดเว็บพันทิปช่วยตอบ อ่านด้านบนดูค่ะbig smile

#60 By เกี่ยว on 2009-07-31 17:15

สงสัยว่า
ทำไม ล่ะ ..............เขียนแบบ ไม่มี ห นำ ใส่ ไม้เอกได้
แต่ แหละ .............เขียนแบบ ไม่ใส่ ไม้เอก แต่ใช้ ห นำ แทน

ทำไมเป็น หละ กับ แล่ะ ไม่ได้คะembarrassed

#59 By PoY on 2009-07-31 08:44

มีสาระมาก ผมเขียนผิดตั้งหลายคำเหรอเนี่ย Hot!

#58 By tempo on 2009-07-31 07:39

โอ ว้าวHot!

#57 By Magaret Literary on 2009-07-30 23:59

confused smile confused smile
สุดยอดมากเลยครับ

เคลียร์ทุกข้อสงสัย open-mounthed smile

#56 By no-ta on 2009-07-30 21:03

พิมพ์ เนอะ ไม่ใช่พิม แหะๆ

พิมพ์เพลินไปหน่อย

#55 By vinn* on 2009-07-30 18:33

ดีเลยค่ะเอนทรีย์นี้ เบื่อคนที่เขียนและพิม คะ ค่ะ ผิดมากกก sad smile นะค่ะ ก็มี นะค๊ะ ยิ่งแล้วใหญ่ เห็นแล้วปวดเฮดมาก sad smile

ต่อไปนี้ต้องฝึกพิม อะ แทนอ่ะ ซะแล้ว sad smile

#54 By vinn* on 2009-07-30 18:32

Hot! เป็นคนไทยต้องรักภาษาไทย...big smile
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ
หลังจากนี้จะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องซะที
ขอบคุณนะคะsurprised smile

#52 By on 2009-07-29 23:54

เก่งจัง เราจำไม่ได้อ่า วันนี้ก็เพิ่งสอบไป ฮือออออ

#51 By gowe on 2009-07-29 23:21

Hot! Hot! Hot! Hot!

#50 By [ Violetta ] on 2009-07-29 23:03

มีประโยชน์Hot! Hot! big smile

#49 By tongg on 2009-07-29 22:38

อ่านแล้วได้ทบทวนความรู้ที่เคยได้เรียนมา เลยครับ

ตอนนี้ ผมกำลัง สับสน อยู่บ้างคำครับ

คำว่า ไหม หรือ มั้ย

ตอนนี้กำลังสับสนกับคำนี้ครับ

#48 By j-di on 2009-07-29 22:28

ตอนปี 3 เคยเขียนข่าว ใช้คำว่า เรตติ้ง
แต่อาจารย์ให้ ผิด ทั้งห้อง ที่ถูกต้องเป็น "เรตติง"
ตอนนั้นแอบอึ้งมากเลยค่ะ จริงหรือนี่
แฟชั่น ก็ต้องเป็น แฟชัน
ก๋วยจั๊บ ก็เป็น กวยจั๊บ เขียนผิดบ่อยมาก
แถมโดนหัก 1 คะแนนอีกต่างหาก

หลังไม้ยมก "ๆ" ก็ต้องวรรค 1 เคาะ

คิดๆดูแล้ว ภาษาไทย นี้ช่างซับซ้อน เหมือนกันนะคะเนี่ย
sad smile

#47 By yooney มาเยือน~ on 2009-07-29 21:45

ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ มีประโยชน์มากๆ big smile

เป็นเรื่องที่เรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมแต่หลายๆคนก็ยังใช้ผิดอยู่จริงๆ

#46 By i c e c u b e on 2009-07-29 21:44

อา...เป็นเอนทรี่ที่เหมาะกับยุคสมัยที่ภาษาไทบวิบัติมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ...รับไปเลยค่ะ ดรากอนบอล TTvTT/

Hot!

#45 By +hiyuura+ on 2009-07-29 21:33

^
^
^

เวรแล้ว รีบพิมพ์ จนผิดเลย

#44 By none on 2009-07-29 21:12

เย้ๆ

ผมเขียนถูดหมดเลยนี่นา

confused smile confused smile Hot!

#43 By none on 2009-07-29 21:11

คำว่าหรอ เขียนถูกต้อง
แต่มาจากคำว่า ฟันหรอ ร่อยหรอ สึกหรอ
ครับ

เขียนถูก แต่ใช้ผิด มันไม่ใช่คำว่าเหรอ หรือ สักหน่อย

#42 By Gathering Urza on 2009-07-29 20:44

เหรอ,หรอ ที่จริงมาจากภาษาเขียนคือคำว่า "หรือ"

แบบนี้หรือเปล่าเอ่ย?

จริงหรือ --> จริงเหรอ

#41 By o(^▽^)o :SaykeSeke: on 2009-07-29 20:37

เอนทรีดีมากเลยค่ะ สนับสนุนๆ Hot! Hot! Hot!

#40 By ♥ จิงโจ้ว ♥ on 2009-07-29 20:35

เป็นการทบทวนภาษาไทยได้ดีมากค่ะ โดยเฉพาะการท่องอักษรสามหมู่ ขอบคุณนะคะbig smile

#39 By P-M on 2009-07-29 20:11

Hot!
เขียนผิด ๆ ถูก ๆ ระหว่าง "เท่" กับ "เท่ห์" ประจำเลยค่ะ sad smile

#38 By Pukpik on 2009-07-29 18:52

อืม..คำว่า "น่ะ" ผมก็เขียนแบบนี้นะ แต่ในเวิร์ดมันขึ้นเส้นแดงล่ะ

มันก็ถูกแล้วนี่เนอะ เวิร์ดนี่ไม่ไหวเลย

#37 By THE KON on 2009-07-29 18:51

คำว่า "หรอ" กับ "เหรอ" ที่ถูกต้องแล้วต้องเขียนว่า "หรอ" ใช่ไหมค่ะ? การผันวรรณยุกต์เป็นจุดอ่อนของตัวเองมากๆ เลยค่ะ sad smile

#36 By on 2009-07-29 18:46

สุดยอดดดดด
นี่แหละ ภาษาไทยที่ดี

#35 By Nai Ian on 2009-07-29 18:34

เคยเขียนคำว่า เท่ ผิดล่ะค่ะ
เพราะตอนนั้น นักร้องชื่อ เท่ห์ กำลังดังเลย (บอกยุคไหมคะเนี่ย ฮา) เราก็นึกไปว่า เท่ ต้องมี ห์ ด้วย ก็เขียนแบบนั้นมาตลอด จนมีคนบอกว่ามันผิด sad smile

นะค่ะ นี่... ไม่อยากจะพูดเลยว่าบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์เองยังใช้ผิด รวมถึง หละ หนะ แหล่ะ ด้วยค่้ะ บางทีก็ทำให้คิดว่า คนไทยถูกสื่อหล่อหลอมให้เขียนภาษาไทยผิดๆหรือเปล่านะ?

ภูมิใจนิดๆ ว่าอย่างน้อยตอนนี้ตัวเองก็เขียนคำที่คุณเจ้าของบล็อกยกมาอ้างอิงได้ถูกหมดเลยค่ะ open-mounthed smile

Hot! Hot! Hot!

#34 By ┼ SY┼ on 2009-07-29 18:21